دانلود آخرین نسخه استاندارد دریچه منهول

نویسنده

دانلود آخرین نسخه استاندارد دریچه منهول

در /

 

در این صفحه آخرین استانداردهای دریچه منهول در 6 بخش برای دانلود ارائه شده است؛

1. تعاریف، رده‌بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش‌های آزمون

2. دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیرساخته‌شده از چدن

3. دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم

4.دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از بتن مسلح با فولاد

5. دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از مواد کامپوزیتی

6.دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌اتیلن (PE) یا پلی(وینیل کلرید) صلب (PVC-U)

 

بخش یک؛ تعاریف، رده‌بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش‌های آزمون

 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های دریچه های آدم رو و آب گیر دارای دهانه توخالی با قطر اسمی  ۱۰۰۰mm و کمتر برای پوشاندن آبگیرها، آدم روها و اتاقکهای بازدید به منظور نصب در نواحی با تردد وسایل نقلیه و ایا پیاده رو است. این استاندارد، تعاریف، رده بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش های آزمون را برای دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده طبق استانداردهای زیر، مشخص می کند:

– استاندارد ملی ایران شماره ۲-۱۴۹۷۶ برای دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از چدن؛

– استاندارد ملی ایران شماره ۳-۱۴۹۷۶ برای دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم؛

– استاندارد ملی ایران شماره ۴-۱۴۹۷۶ برای دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از بتن مسلح با فولاد؛

– استاندارد ملی ایران شماره ۵-۱۴۹۷۶ برای دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از مواد کامپوزیتی؛

– استاندارد ملی ایران شماره ۶-۱۴۹۷۶ برای دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از پلی پروپیلن (PP)، پلی اتیلن (PE) یا پلی وینیل کلرید) صلب ( PVC- U ).

 

این استاندارد فقط در ترکیب با حداقل یکی از استانداردهای ملی ایران شماره ۲-۱۴۹۷۶، ۳-۱۴۹۷۶،۱۴۹۷۶ – ۴ ، ۱۴۹۷۶ – ۵ و ۶-۱۴۹۷۶ کاربرد دارد و استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۹۷۶ به عنوان جزئی یکپارچه با هر یک از این استانداردها در نظر گرفته می شود.

 

دانلود این استاندارد

 

بخش دو؛ دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیرساخته‌شده از چدن

 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از چدن گرافیتی ورقهای (چدن خاکستری) و یا چدن گرافیتی کروی، در ترکیب با بتن یا بدون آن، دارای دهانه توخالی با قطر اسمی ۱۰۰۰mm و کمتر برای پوشاندن آب گیرها، آدم روها و اتاقکهای بازدید به منظور نصب در نواحی با تردد وسایل نقلیه و ایا پیاده رو است.

 

این استاندارد برای دریچه های آدم رو و آب گیر به منظور استفاده در موارد زیر کاربرد دارد

– نواحی که فقط برای پیاده ها و دوچرخه سوارها استفاده می شود (حداقل رده 15 A)،

– نواحی پیاده رو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرو (حداقل رده 125 B)،

– نواحی حاشیه جداول خیابان ها، که هنگامی که اندازه گیری از لبه حاشیه جدول انجام می شود، حداکثر  ۰/۵m تا ماشین رو و ۰/۲m تا پیاده رو امتداد می یابند (حداقل رده 250 C)،

– قسمت ماشین رو خیابان ها (شامل خیابان های پیاده رو)، شانه های آسفالتی و نواحی پارک خودرو، برای تمام انواع خودروهای جاده ای (حداقل رده 400 D)،

– نواحی تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاهها و فرودگاه ها (حداقل رده 600 E)،

– نواحی که به طور ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین هستند، مانند فرودگاهها (حداقل رده 900 F).

 

دانلود این استاندارد

بخش سه؛ دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیم

 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از فولاد نرم، فولاد ضد زنگ و آلیاژهای آلومینیم ، در ترکیب با بتن یا بدون آن، دارای دهانه توخالی با قطر اسمی ۱۰۰۰mm و کمتر برای پوشاندن آبگیرها، آدم روها و اتاقک های بازدید به منظور نصب در نواحی با تردد وسایل نقلیه و یا پیاده رو است.

این استاندارد برای دریچه های آدم رو و آب گیریه منظور استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:

– نواحی که فقط برای پیاده ها و دوچرخه سوارها استفاده می شود (حداقل رده 15 A)،

– نواحی پیاده رو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرو (حداقل رده 125 B)،

– نواحی حاشیه جداول خیابان ها، که هنگامی که اندازه گیری از لبه حاشیه جدول انجام می شود، حداکثر m ۰٫۵ تا ماشین رو و m ۰٫۲ تا پیاده رو امتداد می یابند (حداقل رده 250 C)،

– قسمت ماشین رو خیابان ها (شامل خیابان های پیاده رو)، شانه های آسفالتی و نواحی پارک خودرو، برای تمام انواع خودروهای جاده ای (حداقل رده 400 D)،

– نواحی تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاهها و فرودگاهها (حداقل رده 600 E)،

– نواحی که به طور ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین هستند، مانند فرودگاهها (حداقل رده 900 F).

 

دانلود این استاندارد

 

بخش چهار؛ دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از بتن مسلح با فولاد

 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از بتن مسلح با فولاد، دارای دهانه توخالی با قطر اسمی ۱۰۰۰mm و کمتر برای پوشاندن آب گیرها، آدم روها و اتاقکهای بازدید به منظور نصب در نواحی با تردد وسایل نقلیه و ایا پیاده رو است.

این استاندارد برای دریچه های آدم رو و آب گیر به منظور استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:

– نواحی که فقط برای پیاده ها و دوچرخه سوارها استفاده می شود (حداقل رده 15 A)،

– نواحی پیاده رو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرو (حداقل رده 125 B)،

– نواحی حاشیه جداول خیابان ها، که هنگامی که اندازه گیری از لبه حاشیه جدول انجام می شود، حداکثر ۰/۵m تا ماشین رو و  ۰/۲m متر تا پیاده رو امتداد می یابند (حداقل رده 250 C)،

– قسمت ماشین رو خیابان ها (شامل خیابان های پیاده رو)، شانه های آسفالتی و نواحی پارک خودرو، برای تمام انواع خودروهای جاده ای (حداقل رده 400 D)،

– نواحی تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین از قبیل لنگرگاهها و فرودگاهها (حداقل رده 600 E)،

– نواحی که به طور ویژه تحمل کننده وسایل نقلیه سنگین هستند، مانند فرودگاهها (حداقل رده 900 F).

 

دانلود این استاندارد

 

بخش پنج؛ دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از مواد کامپوزیتی

 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از مواد کامپوزیتی C2 ، C1 و C3 با استفاده از فرایندهای خودکار کنترل شده به طور مناسب است که ساختاری واحد تولید می کنند؛ یعنی حاوی چند قطعه به هم چسبیده نیستند. دریچه ها دارای دهانه توخالی با قطر اسمی ۱۰۰۰mm و کمتر برای پوشاندن آبگیرها، آدم روها و اتاقکهای بازدید به منظور نصب در نواحی با تردد وسایل نقلیه و ایا پیاده رو هستند.

این استاندارد برای دریچه های آدم رو و آب گیر به منظور استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:

– نواحی که فقط برای پیاده ها و دوچرخه سوارها استفاده می شود (حداقل رده 15 A)،

– نواحی پیاده رو و نظایر آن با نواحی پارک خودرو (حداقل رده 125 B)،

– نواحی حاشیه جداول خیابان ها، که هنگامی که اندازه گیری از لبه حاشیه جدول انجام می شود، حداکثر ۰۵m تا ماشین رو و  ۰٫۲m تا پیاده رو امتداد می یابند (حداقل رده 250 C)، و علاوه بر این، برای دریچه های آدم رو به منظور استفاده در مورد زیر کاربرد دارد

– قسمت ماشین رو خیابان ها (شامل خیابان های پیاده رو)، شانه های آسفالتی و نواحی پارک خودرو، برای تمام انواع خودروهای جاده ای (حداقل رده 400 D)

 

دانلود این استاندارد

 

بخش شش؛  دریچه‌های آدم‌رو و آب‌گیر ساخته‌شده از پلی‌پروپیلن (PP)، پلی‌اتیلن (PE) یا پلی(وینیل کلرید) صلب (PVC-U)

 

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین ویژگی های دریچه های آدم رو و آب گیر ساخته شده از پلی پروپیلن (PP)، پلی اتیلن (PE) یا پلی وینیل کلرید صلب (PVC -U) با فرایند اکستروژن یا قالب گیری است. دریچه ها دارای دهانه توخالی با قطر اسمی mm ۱۰۰۰ و کمتر برای پوشاندن آب گیرها، آدم روها و اتاقکهای بازدید به منظور نصب در نواحی با تردد وسایل نقلیه و یا پیاده رو هستند.

این استاندارد برای دریچه های آدم رو و آبگیر به منظور استفاده در موارد زیر کاربرد دارد:

– نواحی که فقط برای پیاده ها و دوچرخه سوارها استفاده می شود (حداقل رده 15 A)،

– نواحی پیاده رو و نظایر آن یا نواحی پارک خودرو (حداقل رده 125 B)

 

این استاندارد به تنهایی کاربرد نداشته و فقط در ترکیب با استاندارد ملی ایران شماره ۱-۱۴۹۷۶ کاربرد دارد. هم چنین، راهنمای استفاده از درپوش قسمت مشبک ساخته شده از PE، PP ، و PVC -U همراه با قابهایی طبقاستاندارد ملی ایران شماره ۲- ۳، ۱۴۹۷۶- ۴ ، ۱۴۹۷۶-۱۴۹۷۶ و۵-۱۴۹۷۶ در این استاندارد ارائه می شود.

 

دانلود این استاندارد

ارتباط با ما